นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

นโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร

นโยบายการบริหารงานของผู้ว่าการ


คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลและแนวปฏิบัติของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2563


นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของการประปาส่วนภูมิภาค (PWA Digital Governance)


นโยบายสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้บริการลูกค้า

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy)


นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ กปภ.


นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ กปภ.


นโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันของ กปภ.


นโยบายและแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมนโยบายการบริหารงานของผู้ว่าการ


นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เลื่อนขึ้นข้างบน