กปภ. ร่วมมือกรมทางหลวง จัดโครงการ "รวมใจต้านภัยแล้ง" อย่างต่อเนื่อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

กปภ. ร่วมมือกรมทางหลวง จัดโครงการ "รวมใจต้านภัยแล้ง" อย่างต่อเนื่อง

17 มีนาคม 2564


กปภ. ร่วมมือกรมทางหลวง  จัดโครงการ "รวมใจต้านภัยแล้ง" อย่างต่อเนื่อง

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมทางหลวง จัดโครงการ "กรมทางหลวง –การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง" ประจำปี 2564พร้อมสนับสนุนน้ำประปา เพื่อให้บริการประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564เป็นต้นไป จนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลาย

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ประเทศไทยในขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูร้อนทำให้สภาพอากาศร้อนแห้งแล้งประกอบกับฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องประสบกับสถานการณ์ภัยแล้ง ประชาชนเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ซึ่ง กปภ.ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบผลิตและให้บริการน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนที่ต้องมีน้ำสะอาดใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ จึงได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยแล้ง อาทิ การขุดลอกแหล่งน้ำดิบ สำรวจหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มเติม สร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว ตรวจสอบดูแลมาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการประหยัดน้ำในฤดูแล้ง ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันบำบัดทุกข์ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กปภ.จึงได้ร่วมมือกับกรมทางหลวง ดำเนินโครงการ "กรมทางหลวง - การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง"ประจำปี 2564โดยการสนับสนุนน้ำประปาให้แก่รถบรรทุกน้ำของกรมทางหลวงเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในครั้งนี้ จนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลาย ทั้งนี้ สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะขอสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ขอให้ติดต่อประสานงานกับ กปภ.สาขา ในพื้นที่ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ.ยินดีสนับสนุนทุกหน่วยงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าสู้วิกฤติภัยแล้ง ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ และจัดเตรียมภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน


 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน