กปภ. ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมสัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ” จัดขึ้นครั้งแรกในไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

  • Languages

  • TH
  • EN

กปภ. ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมสัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ” จัดขึ้นครั้งแรกในไทย

16 มิถุนายน 2565


กปภ. ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมสัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ” จัดขึ้นครั้งแรกในไทย

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนา "การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ" Waterand Waste Management International Conference & Expo Thailand (WWM) ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

          นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะนายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) เปิดเผยว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชน โดยโครงการฯร่วมกับมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย จัดหลักสูตร "ชลกร" มอบองค์ความรู้ให้กับชุมชนผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อให้คนไทยได้รับความรู้ที่เป็นสากลและเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการน้ำระดับโลก ทั้งนี้ โครงการฯประสานความร่วมมือกับ Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago และรัฐมนตรีกระทรวงน้ำของประเทศอินเดีย เพื่อร่วมกันจัดการประชุมสัมมนา "การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ" Water andWaste Management International Conference & Expo Thailand (WWM) ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำชั้นนำจากทั่วโลก รวมทั้งเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน ในประเทศไทย ซึ่งภายในงานมีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ 1. การจัดการทรัพยากรน้ำ Water Resource Management (WRM) 2. การบำบัดน้ำและคุณภาพน้ำ Water Treatmentand Quality 3. การศึกษาและให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ Education , Public Awareness & Water Management 4. นวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ InnovationandBusiness Opportunitiesและ 5. โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริและชลกร The Royal Initiative and Chonlakorn

          นายก สปปท. กล่าวเพิ่มเติมว่า สปปท. ได้ร่วมกับ กปภ. กปน. และ อจน. ร่วมกันจัดงาน Water and Waste Management International Conference & Expo Thailand (WWM) คราวนี้ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์การทำงาน นำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการบริหารจัดการประปาและน้ำเสียให้เกิดความยั่งยืน เพื่อประชาชนและประเทศชาติตามแนวพระราชดำรัสล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 "น้ำคือชีวิต" สืบต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน